Overslaan en naar de inhoud gaan
Nice

Form di ricerca

Privacybeleid

REDEN VOOR DEZE KENNISGEVING

Op deze pagina worden de beheersvormen van de site beschreven met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers die de site raadplegen. Deze informatieve nota wordt ook verstrekt ingevolge art. 13 van het Italiaanse wetsbesluit nr. 196/2003 - Wet inzake de bescherming van persoonsgegevens aan degenen die communiceren met de webservices van Nice S.p.A. toegankelijk via elektronische weg op het volgende adres:

https://www.Niceforyou.com

Deze informatieve nota heeft alleen betrekking op de website van Nice S.p.A. en niet op andere websites die de gebruiker eventueel raadpleegt via links. De informatieve nota is ook gebaseerd op Aanbeveling nr. 2/2001 die de Europese autoriteiten voor de bescherming van persoonsgegevens, verenigd in de Groep ingevoerd door art. 29 van de Richtlijn 95/46/EG, hebben aangenomen op 17 mei 2001 om een aantal minimumvereisten vast te stellen voor het online verzamelen van persoonsgegevens, en in het bijzonder de wijze, de termijnen en de aard van de gegevens die de verantwoordelijken voor de verwerking aan de gebruikers moeten verstrekken wanneer deze zich verbinden met de webpagina's, ongeacht het doel van de verbinding. De Aanbeveling en een korte beschrijving van de doeleinden kunnen op andere pagina's van deze site worden gevonden.

DE “VERANTWOORDELIJKE” VOOR DE VERWERKING

Na raadpleging van deze site kunnen gegevens over geïdentificeerde of identificeerbare personen verwerkt worden. De "verantwoordelijke" voor hun verwerking is Nice S.p.A. gevestigd in Via Callalta, 1 in Oderzo (TV).

LOCATIE VAN DE GEGEVENSVERWERKING

de verwerking verbonden met de webservices van deze website vindt plaats op voornoemde vestiging van Nice S.p.A. en wordt alleen uitgevoerd door technisch personeel van de afdeling belast met de verwerking of door personen die belast zijn met occasionele onderhoudswerkzaamheden. Geen enkel gegeven dat voortvloeit uit de webservice wordt meegedeeld of verspreid. De persoonsgegevens verstrekt door gebruikers die verzoeken om verzending van informatiemateriaal (bulletins, cd-roms, nieuwsbrieven, jaarverslagen, antwoorden op vragen, etc.) sturen, worden gebruikt met als enig doel om de gevraagde dienst te leveren of uit te voeren en worden slechts aan derden meegedeeld wanneer dit voor dat doel noodzakelijk is.

SOORTEN VERWERKTE GEGEVENS

Navigatiegegevens

De IT-systemen en de softwareprocedures waarmee deze website functioneert, verwerven tijdens hun normale werking bepaalde persoonsgegevens waarvan de transmissie uit het gebruik van de communicatieprotocollen van het internet voortvloeit. Het gaat om informatie die niet wordt verzameld om te worden geassocieerd met geïdentificeerde personen, maar die wegens haar aard, door middel van verwerking van en associatie met door derden gehouden gegevens, de identificatie van gebruikers mogelijk kan maken. Tot deze categorie gegevens behoren de IP-adressen of de domeinnamen van de computers van de gebruikers die zich met de site verbinden, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier) van de verzochte bronnen, het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het verzoek aan de server te doen, de grootte van het bestand dat als antwoord is ontvangen, de nummercode die de status van het door de server gegeven antwoord aangeeft (goed verlopen, fout, enz.) en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de IT-omgeving van de gebruiker. Deze gegevens dienen alleen om anonieme statistische informatie over het sitegebruik te verzamelen en de juiste werking van de site te controleren en worden onmiddellijk na verwerking verwijderd. De gegevens kunnen worden gebruikt om de verantwoordelijkheid na te gaan in geval van hypothetische cybermisdrijven ten nadele van de site: behoudens deze mogelijkheid, worden de gegevens met betrekking tot webcontacten niet langer dan zeven dagen bewaard.

Door de gebruiker vrijwillig verstrekte gegevens

De optionele, expliciete en vrijwillige verzending van e-mails aan de adressen vermeld op deze website, leidt tot daaropvolgende verwerving van het adres van de afzender, dat nodig is om op verzoeken te reageren, en van alle andere persoonsgegevens die in het e-mailbericht zijn opgenomen. Specifieke overzichtsinformatie zal geleidelijk worden gemeld of weergegeven op de webpagina's gewijd aan specifieke diensten op aanvraag.

Cookies zijn kleine tekstbestanden met uw browsegegevens die websites opslaan terwijl u deze websites bezoekt, met het oog op het verbeteren van uw surfervaring.

Als u binnen een website surft, stuurt deze de cookies naar het apparaat dat u gebruikt (PC, notebook, tablet, smartphone).

Ze worden normaal gesproken op de browser waarmee u surft opgeslagen. De website die de cookies heeft verzonden, kan vervolgens de cookies die zich op het apparaat bevinden lezen en registreren om informatie van verschillende aard over de gebruiker te verkrijgen.

Welke informatie? Elk type cookie heeft een duidelijk omschreven rol.

COOKIES

WELKE SOORTEN COOKIES ZIJN ER?

Er zijn drie grote categorieën cookies, elk met zijn eigen kenmerken: Technische cookies, profileringscookies en cookies van derden.

 1. TECHNISCHE COOKIES Deze zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website en zijn essentieel om het surfen mogelijk te maken. Bij het ontbreken van technische cookies kunt u mogelijk de pagina's niet juist weergeven, of kunt u misschien bepaalde diensten niet gebruiken. Een technische cookie is bijvoorbeeld van cruciaal belang om de gebruiker tijdens zijn bezoek aan een website verbonden te houden, of om de taalinstellingen, de weergave etc. op te slaan. Technische cookies zijn verder te onderscheiden in: Navigatiecookies, analytische cookies en functionele cookies.
  a. Navigatiecookies zorgen voor een soepele navigatie en gebruik van de website (ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat u een aankoop kunt doen of dat u zich kunt laten authenticeren voor toegang tot gereserveerde gebieden);
  b. Analytische cookies zijn alleen vergelijkbaar met technische cookies wanneer ze rechtstreeks door de beheerder van de website worden gebruikt om informatie te verzamelen, in geaggregeerde vorm, over het aantal gebruikers en de manieren waarop deze gebruikers de site bezoeken;
  c. Functionele cookies stellen de gebruiker in staat om te surfen op basis van een serie geselecteerde criteria (bijvoorbeeld taal, geselecteerde producten voor aankoop, etc ..), om de aan de gebruiker geleverde service te verbeteren.
 2. PROFILERINGSCOOKIES Deze hebben de taak om de gebruiker te profileren. Ze worden gebruikt om reclameberichten te sturen die aansluiten op de voorkeuren die de gebruiker tijdens het surfen kenbaar heeft gemaakt.
 3. COOKIES VAN DERDEN Deze worden gegenereerd en beheerd door anderen dan de beheerder van de website die de gebruiker bezoekt (meestal op basis van een contract tussen de eigenaar van de site en de derde).
  Alle cookies kunnen ook als volgt worden ingedeeld:
  de sessiecookies worden gewist bij het afsluiten van de webbrowser;
  de blijvende cookies blijven gedurende een bepaalde periode binnen de browser bewaard.
  Deze laatste worden bijvoorbeeld gebruikt om het apparaat dat zich met de website verbindt te herkennen, wat de authenticatie door de gebruiker vereenvoudigt.

HOE GEBRUIKEN WE COOKIES?

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de manieren waarop onze cookies en cookies van derden op onze website worden gebruikt. Dergelijke toepassingen omvatten het gebruik van cookies om:

 • het totale aantal bezoekers van onze site op continue basis te kennen;
 • het browsertype (Firefox, Safari of Internet Explorer) en de besturingssystemen (bijv. Windows of Macintosh) die gebruikt worden om onze site te bezoeken te kennen;
 • de prestaties van de website - met inbegrip van de manieren waarop bezoekers ervan gebruikmaken - te controleren met het oog op de verbetering van de site zelf;
 • de online gebruikerservaring aan te passen en te verbeteren.

WELKE COOKIES GEBRUIKT DEZE SITE?

MANIEREN OM COOKIES UIT TE SCHAKELEN

De meeste browsers (Internet Explorer, Firefox, Chrome, etc.) zijn geconfigureerd om cookies te accepteren.

Cookies die zijn opgeslagen op de harde schijf van uw apparaat kunnen sowieso gewist worden en het is bovendien mogelijk om cookies uit te schakelen door de aanwijzingen van de belangrijkste browsers te volgen, via de volgende links:

Chrome

 1. Klik op het Chrome-menu op de browserwerkbalk.
 2. Selecteer Instellingen.
 3. Klik op Geavanceerd.
 4. In het gedeelte "Privacy" klikt u op de knop Instellingen voor content.
 5. In het gedeelte "Cookies" kunt u uw cookie-instellingen wijzigen

Safari

Voor het instellen van de blokkering van cookies bij Safari in iOS 8, tikt u op Instellingen> Safari> Blokkeer cookies en kiest u "Sta altijd toe", "Alleen van sites die ik bezoek", "Alleen van huidige website" of "Blokkeer altijd". In iOS of oudere versies kiest u "Nooit", "Van derden en adverteerders" of "Altijd".

Firefox

 1. Klik op de menuknop en selecteer Voorkeuren.
 2. Selecteer het paneel Privacy.
 3. Kies in de sectie Geschiedenis, Aangepaste instellingen.
 4. Om cookies in te schakelen, plaatst u een vinkje bij Cookies van websites accepteren; om ze uit te schakelen verwijdert u het vinkje.

Explorer

 1. Om Internet Explorer te openen, klikt u op de knop Start. In het zoekvak typt u Internet Explorer, en vervolgens klikt u in de lijst met resultaten op Internet Explorer.
 2. Klik op de knop Extra en klik vervolgens op Internet Opties.
 3. Ga naar het tabblad Privacy en zet de slider helemaal naar boven, op
 4. “Alle cookies blokkeren” of helemaal naar beneden om ze allemaal toe te staan, en klik op OK.
 5. Het blokkeren van cookies kan de correcte weergave van sommige webpagina's verhinderen. 

Sommige cookies worden gebruikt om "behavioral advertising” bij te houden en te profileren, op dit adres kan de omschrijving en uitleg gevonden worden, in de hoop dat zij gemakkelijk door alle groepen gebruikers begrepen kan worden.

In eenvoudige woorden is behavioral advertising een methode waarmee bezoekersgedrag van websites wordt vastgelegd en die merken toestaat om reclameboodschappen naar netwerkgebruikers op basis van hun interesses te sturen.

Het is veilig, transparant en erop gericht om de consument controlebevoegdheid te geven.

Deze link geeft volledige uitleg over uw online keuzes en informatie over hoe u behavioral advertising kunt uitschakelen. https://www.youronlinechoices.com.

Bezoek het volgende adres om rechtstreeks reclamecookies te controleren en te beheren: 
https://www.youronlinechoices.com/be-nl/uw-advertentie-voorkeuren vanaf hier kunt u op browserniveau de cookies van verschillende bedrijven in- en uitschakelen.

OPTIONEEL KARAKTER VAN DE GEGEVENSVERSTREKKING

Naast hetgeen gespecificeerd voor de navigatiegegevens, is de gebruiker vrij om de persoonsgegevens te verstrekken die vermeld zijn in de aanvraagformulieren aan Nice S.p.A. of in elk geval aangegeven zijn in de contacten met het Kantoor om toezending van informatiemateriaal of andere mededelingen te verzoeken. Het niet verstrekken van deze gegevens kan de onmogelijkheid om het verzochte te verkrijgen met zich meebrengen. Volledigheidshalve wordt eraan herinnerd dat in sommige gevallen (die niet onderhevig zijn aan het gewone beheer van deze website) de Autoriteit berichten en informatie kan vragen overeenkomstig art. 157 van Italiaans wetsbesluit nr. 196/2003, met het oog op het toezicht op de verwerking van persoonsgegevens. In deze gevallen is antwoord verplicht op straffe van administratieve sancties.

METHODEN VOOR GEGEVENSVERWERKING

De persoonsgegevens worden verwerkt door geautomatiseerde hulpmiddelen gedurende de tijd die strikt nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor zij verzameld zijn. Er worden specifieke veiligheidsmaatregelen in acht genomen om verlies van gegevens, illegaal of onjuist gebruik en ongeoorloofde toegang te voorkomen


RECHTEN VAN DE BETROKKENEN

De personen op wie de persoonsgegevens betrekking hebben, hebben te allen tijde het recht om bevestiging over het bestaan van de gegevens te ontvangen en de inhoud en oorsprong ervan te kennen, de juistheid ervan te controleren of om aanvulling, bijwerking ofwel rectificatie te vragen (art. 7 van Italiaans wetsbesluit nr. 196/2003). Volgens ditzelfde artikel heeft men het recht om verwijdering, omzetting in anonieme vorm of blokkering van gegevens die verwerkt zijn in strijd met de wet te vragen, en zich in ieder geval, om legitieme redenen, tegen hun verwerking te verzetten.

Verzoeken moeten worden gericht aan de afdeling Communicatie en Marketing van Nice S.p.A. gevestigd in Via Callalta, 1 in Oderzo (TV).